top of page

FFC  Membership

 

Ang Alta Heights Family Faculty Club ay binubuo ng mga magulang, guro, at mag-aaral, at narito upang tumulong sa suporta, panghihikayat at pagpapaunlad ng ating komunidad ng mga mag-aaral.

Lahat ng pamilya ng Alta Heights ay miyembro ng Famil y Faculty Club! Walang mga dapat bayaran o kinakailangan – ang layunin lang ay makalahok ang lahat ng miyembro gayunpaman kaya nila. Mangyaring sumali sa amin sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagpupulong ng FFC at mga kaganapan sa paaralan, pagboboluntaryo, pagbibigay ng donasyon o mga aktibidad sa pamumuno. Pinahahalagahan namin kung ano ang maibibigay ng mga pamilya at ang iyong oras ay palaging pinahahalagahan! 

 

FFC Board 2021-2023

Pangulo: Denise Kaduri
Pangalawang Pangulo: Adrienne Boudreaux
Ingat-yaman: Marcia Brown
Kalihim: Michelle Russell

Mga Karagdagang Miyembro ng Lupon: Summer Sinan,

Stacey Lopez, Monika Bielka-Vescovi

Ang misyon ng FFC ay magbigay ng suportang pang-edukasyon sa ating mga mag-aaral, guro at komunidad ng paaralan upang pagyamanin ang karanasan sa pagkatuto para sa bawat mag-aaral sa Alta Heights Elementary School. 

Lahat ng mga donasyon sa Alta Heights FFC ay mababawas sa buwis:  

501(c)(3) Tax ID: 68-0012852

 

bottom of page